• Telefon: (+45) 24 79 94 40
 • psykologklinikken@sol.dk
 • Danavej 15 6520 Toftlund

Sygesikring

Sygesikringshenvisning og tavshedspligt

Sygesikring

Ved bestemte hændelser kan man få tilskud fra den offentlige sygesikring til behandling hos psykolog. Det er egen læge som vurderer, om der kan gives en henvisning.

Omfattet af overenskomsten er:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression

Information

Jeg arbejder udfra gældende etikregler for psykologer. Disse regler for faglig kvalitet i det terapeutiske arbejde er desuden supplerede ad den europæiske persondataforordning der kræver sikkerhed vedrørende håndtering af personfølsomme oplysninger i alle typer af virksomheder samt sikrer borgerens ret til kontrol med egne data.

Jeg er forpligtet til at føre journal over samtaler samt opbevare journalen i 5 år hvorefter den automatisk slettes. Journaler opbevares på et sikret elektronisk webarkiv. Ved sygesikringshenvisning er jeg forpligtet til at informere egen læge om opstart og afslutning af samtaler

Ved videregivelse af personlige oplysninger til andre instanser indhentes dit samtykke ligesom du får indholdet til gennemlæsning inden videregivelse. Informationerne sendes med fysisk post.

Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsvæsnets disciplinærnævn

Styrelsen for Patientsikkerhed er en samlet adgang for patienter, der ønsker at klage over behandling i det danske sundhedsvæsen. De behandler klager over behandlingssteder samt klager over aktindsigt i patientjournaler inden for det danske sundhedsvæsen.

Sundhedsvæsenets disciplinærnævn er en del af Styrelsen for Patientsikkerhed, og behandler klagesager over konkrete sundhedspersoner ansat i sundhedsvæsenet, herunder autoriserede psykologer, der er ansat i sundhedsvæsnet samt psykologer med ydernummer. Når der klages over en psykolog, indhenter Disciplinærnævnet udtalelse fra Psykolognævnet.

Nævnet er bredt sammensat og Dansk Psykolog Forening er repræsenteret med to medlemmer. Nævnet hører under Sundhedsministeriet, der også yder sekretariatsbistand til nævnet.

Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsvæsenets disciplinærnævn er offentlige forvaltningsmyndiHejgheder og er også omfattet af forvaltningslovens og offentlighedslovens regler om blandt andet om tavshedspligt, habilitet og adgangen til at søge aktindsigt.