• Telefon: (+45) 24 79 94 40
 • psykologklinikken@sol.dk
 • Danavej 15 6520 Toftlund

Sygesikring

Sygesikringshenvisning og tavshedspligt

Sygesikring

Ved bestemte hændelser kan man få tilskud fra den offentlige sygesikring til behandling hos psykolog. Det er egen læge som vurderer, om der kan gives en henvisning.

Omfattet af overenskomsten er:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression
 • personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år

Information

Jeg arbejder udfra gældende etikregler for psykologer. Disse regler for faglig kvalitet i det terapeutiske arbejde er desuden supplerede ad den europæiske persondataforordning der kræver sikkerhed vedrørende håndtering af personfølsomme oplysninger i alle typer af virksomheder samt sikrer borgerens ret til kontrol med egne data.

Jeg er forpligtet til at føre journal over samtaler samt opbevare journalen i 5 år hvorefter den automatisk slettes. Journaler opbevares på et sikret elektronisk webarkiv. Ved sygesikringshenvisning er jeg forpligtet til at informere egen læge om opstart og afslutning af samtaler

Ved videregivelse af personlige oplysninger til andre instanser indhentes dit samtykke ligesom du får indholdet til gennemlæsning inden videregivelse. Informationerne sendes med fysisk post, eller med sikker krypteret mail.

Utilsigtet hændelse:

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse.

Rapportering af utilsigtede hændelser: Det kan fx være forsinkelser eller fejlbehandling. Uanset hvor det er gået galt, kan du sende en beskrivelse af den utilsigtede hændelse. Gå ind på www.stps.dk/uth og følg vejledningen. Når den er indsendt vil sundhedspersonalet gennemgå den og hændelsen vil blive brugt til læring fremover.

Som psykolog er jeg også forpligtet til at indrapportere utilsigtede hændelser i klinikken.

At rapportere en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at sende en klage eller søge erstatning. Læs mere om dine klagemuligheder på www.stpk.dk eller om at søge erstatning på www.pebl.dk

Klager:

Du kan sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med en sundhedsfaglige behandling, du har modtaget. Sundhedsfaglig behandling omfatter:

 • Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling
 • Fødselshjælp
 • Pleje
 • Genoptræning
 • Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient
 • Information om og samtykke til behandling
 • Journalføring
 • Sundhedspersoners tavshedspligt
 • Lægeerklæringer

Erstatning:

Hvis du får en skade efter sundhedsfaglig behandling eller pleje, kan du have ret til erstatning. Du kan også have ret til erstatning, hvis du er skadet, fordi du ikke blev behandlet, eller fordi du har fået en forkert eller forsinket diagnose.

Sundhedsfaglig behandling

Det betyder ikke noget, om behandlingen har fundet sted på et sygehus, plejehjem eller et andet sted, hvor patienter og borgere modtager behandling.

Der skal dog være tale om sundhedsfaglig behandling. Det vil sige en undersøgelse eller behandling, udført af en sundhedsperson, der er autoriseret, fx en læge, fysioterapeut, social- og sundhedsperson m.m. Den sundhedsfaglige behandling kan også være givet af en person, der handler på vegne af en autoriseret sundhedsperson, fx en pædagog på et opholds- eller værested.